Manual pl 5G

From OsbridgeWiki

Jump to: navigation, search


Contents

Page Is Unavailable Due To Site Maintenance, Please Visit Reserve Copy Page


CLICK HERE


OSBRiDGE 5G Instrukcja Konfiguracji

Firmware 3.16R

Ustawienia domyślne i konfiguracja.

Urządzenia OSBRiDGE 5G konfiguruje się poprzez stronę www. Każde urządzenie jest wstępnie skonfigurowane z następującymi ustawieniami fabrycznymi: <br> Adres IP: 192.168.1.254<br> Maska podsieci: 255.255.255.0<br> Nazwa użytkownika: admin<br> Hasło: public<br>

Ekran logowania wygląda następująco:

Aby zalogować się do urządzenia proszę wprowadzić nazwę użytkownika i hasło, a następnie wcisnąć przycisk SUBMIT.<br> UWAGA, po zmianie parametrów urządzenia i wciśnięciu przycisku SUBMIT nowe ustawienia zadziałają tylko po wciśnięciu przycisku Apply Configuration znajdującego się w prawnym górnym rogu strony konfiguracyjnej. Urządzenie wymaga także zrestartowania (przycisk Reboot), aby pracowało w oparciu o nowe ustawienia.<br>

System Information (Informacje Systemowe)

Zakładka System Information (informacje systemowe) podaje informacje o sprzęcie i parametrach pracy:

Device Information (Informacje o urządzeniu):<br>

Device Type - Typ urządzenia.<br> MAC Address - Adres MAC urządzenia.<br> Firmware Version - Wersja oprogramowania.<br> Hardware Revision - Wersja sprzętu.<br> Regulatory Domain - Aktualnie zaprogramowana domena telekomunikacyjnej regulacji prawnej.<br> Uptime - Czas, który upłynął od ostatniego restartu urządzenia.<br> System Load - Obciążenie systemu.<br> IP Mode - Skonfigurowany w danym urządzeniu tryb pracy sieciowej. Dostępne tryby: most lub router.<br> IP Address - Adres IP urządzenia.<br> Subnet Mask - Aktualnie zdefiniowana maska podsieci.<br> Default Gateway - Aktualnie zdefiniowana brama podsieci.<br> <br> Wireless Interface 1 / Wireless Interface 2:<br> <br> Status - Stan danego urządzenia - Enabled (Włączony) lub Disabled (Wyłączony).<br> MAC Address - Adres MAC urządzenia.<br> WLAN Mode - Skonfigurowany w danym urządzeniu tryb pracy w bezprzewodowej sieci LAN. Dostępne tryby: klient sieciowy (Infrastructure Client, zgodny z 802.11a) i klient pollingowy (Polling Client - własny protokół pollingowy OSBRiDGE).<br> ESSID - Nazwa lokalnej sieci bezprzewodowej. Wszystkie urządzenia pracujące w lokalnej sieci bezprzewodowej muszą używać tej samej nazwy (ESSID) aby możliwa była wzajemna komunikacja pomiędzy tymi urządzeniami.<br> Frequency - Częstotliwość na której urządzenie aktualnie pracuje.<br> Channel Width - Szerokość pasma z jakim aktualnie pracuje urządzenie. Możliwe wartości to 20 MHz (standard), 10 MHz (half), 5 MHz (quarter) i 40 MHz (802.11a tryb Turbo).<br> Data Rate - Częstotliwość na której urządzenie aktualnie pracuje.<br> Supported Data Rates - Wspierane przez urządzenie prędkości transmisji bezprzewodowej.<br> <br> Dostępne prędkości:<br> 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 oraz 54 Mbps w trybie 802.11a,<br> 12, 18, 24, 36, 48, 72, 96 oraz 108 Mbps w trybie 802.11a Turbo,<br> 3, 4.5, 6, 9, 12, 18, 24 oraz 27 Mbps w trybie 802.11a przy szerokości pasma 10 Mhz,<br> 1.5, 2.25, 3, 4.5, 6, 9, 12 oraz 13.5 Mbps w trybie 802.11a przy szerokości pasma 5 MHz.<br> <br> TX Packets - Ilość pakietów danych przesłanych do punktu dostępowego.<br> TX Errors - Ilość błędnych pakietów danych przesłanych do punktu dostępowego.<br> TX Bytes - Ilość bajtów przesłanych do punktu dostępowego.<br> RX Packets - Ilość pakietów danych odebranych z punktu dostępowego.<br> RX Errors - Ilość błędnych pakietów danych odebranych z punktu dostępowego.<br> RX Bytes - Ilość bajtów odebranych z punktu dostępowego.<br> Fragmentation Threshold - Granica fragmentacji. Maksymalny rozmiar pakietu, powyżej którego następuje fragmentacja.<br> Cell Size - Skonfigurowana odległość pomiędzy urządzeniami OSBRiDGE 5G.<br>

General Settings (Ustawienia Główne)

Regulatory Domain - Należy tu wybrać domenę telekomunikacyjnych regulacji prawnych właściwą dla lokalizacji urządzenia. <br> <br> Wspierane domeny i dozwolone częstotliwości:<br> <br> Europe - 5500 - 5700 MHz z DFS;<br> OFCOM UK - 5735 MHz, 5755 MHz, 5775 MHz, 5835 MHz z DFS;<br> USA - 5180 - 5320 MHz, 5745 - 5825MHz;<br> Far East & Africa - 4920 - 6100 MHz, 802.11a i 802.11a tryb Turbo (236 kanałów).<br> <br> Device Name - Należy tu podać nazwę urządzenia w celu łatwiejszej jego identyfikacji.<br> WLAN 1 ESSID - Należy tu podać nazwę lokalnej sieci bezprzewodowej. Oba urządzenia tworzące łącze bezprzewodowe muszą używać tej samej nazwy (ESSID) aby możliwa była wzajemna komunikacja pomiędzy tymi urządzeniami. Maksymalna długość: 32 znaki.<br> WLAN 2 ESSID - Należy tu podać nazwę lokalnej sieci bezprzewodowej. Oba urządzenia tworzące łącze bezprzewodowe muszą używać tej samej nazwy (ESSID) aby możliwa była wzajemna komunikacja pomiędzy tymi urządzeniami. Maksymalna długość: 32 znaki.<br> <br> IP Operational Mode - Należy tu wybrać tryb pracy IP <br> Bridge - Most sieciowy pracuje w warstwie 2 modelu OSI sieci. Oznacza to iż nie wie nic o protokołach, tylko przekazuje dane do adresu docelowego zawartego w pakiecie. Ten adres to unikalny dla wszystkich urządzeń sieciowych adres MAC (Media Access Control). W trybie mostu sieciowego wszystkie urządzenia pracują w tej samej podsieci, wiec problem braku wzajemnej komunikacji lub dzielenia połączenia internetowego nie występują. Poprzez most sieciowy mogą zostać przekazane dane tylko o poprawnym adresie MAC po drugiej stronie mostu. Mosty sieciowe nie wymagają programowania - uczą się adresów urządzeń podłączonych do niego poprzez przetwarzanie ruchu przechodzącego przez most. Mosty sieciowe są bardzo przydatne do grupowania sieci bazujących na różnych mediach, a pomimo tego utrzymania segmentacji tak, aby dane nie należące do danego segmentu nie dostawały się do niego.<br> Router - Router to urządzenie pracujące w warstwie 3 modelu OSI sieci, przekazujące dane w zależności od adresu sieciowego, a nie adresu sprzętowego MAC. Routery rozdzielają lokalne sieci LAN na podsieci. Umożliwiają także kontrolę ruchu nie przekazując pakietów do podsieci do których dane pakiety nie należą., jednakże do poprawnego działania router wymaga uprzedniego skonfigurowania.<br> <br> WLAN Operational Mode - Należy tu wybrać tryb pracy bezprzewodowej:<br> Access Point - Punkt dostępowy. Tryb ten zapewnia dostęp stacjom klienckim dostęp do sieci przewodowej (Wired LAN).<br> Polling Base Station - Baza pollingowa - ten tryb umożliwia podłączenie klientów do urządzenia OSBRiDGE 5G, z własnym protokołem odpytywania w oparciu o adresy MAC stacji bezprzewodowych (tzw. protokołem pollingowym), zoptymalizowanym dla wysokiej wydajności zewnętrznych sieci bezprzewodowych.<br> <br> Web Login Timeout - Limit czasu nieaktywności na stronach WWW. Należy podać wartość określającą długość podtrzymywania sesji zarządzania przez WWW przy braku aktywności użytkownika.<br> Watchdog - Gdy układ alarmowy jest włączony (Enabled) urządzenie OSBRiDGE 5G wyśle trzy pakiety ICMP Echo Requests do skonfigurowanego adresu IP co 3 minuty. W przypadku braku jakiejkolwiek odpowiedzi urządzenie zostanie przerestartowane automatycznie. Urządzenie posiada także niezależny, wbudowany sprzętowy układ alarmowy, który sprawdza krytyczne parametry systemu i w przypadku gdy system stanie sie niestabilny lub przestanie pracować zrestartuje urządzenie. Ten układ pracuje bez przerwy niezależnie od konfiguracji urządzenia alarmowego.<br> ETH Speed - Ustawienie prędkości pracy urządzenia w sieci Ethernet dostępne wartości to: Auto Negotiation, 100Mbps Full Duplex, 100Mbps Half Duplex, 10Mbps Full Duplex, 10Mbps Half Duplex.<br> Stats Update Interval - Czas odświerzania statystyk graficznych.<br> Traffic Shaping - Włączenie (Enabled) lub wyłączenie (Disabled) wbudowanego kontrolera ruchu.<br> Firewall - Włączenie (Enabled) lub wyłączenie (Disabled) wbudowanej zapory filtrującej pakiety.<br> Wireless Traffic Forwarding - Status przekazywania ruchu z sieci bezprzewodowej. Enabled - urządzenie pracujące w trybie punktu dostępowego (Access Point) przekazuje cały ruch sieci bezprzewodowej do konkretnego adresu MAC w sieci przewodowej. Disabled - ruch z sieci bezprzewodowej przekazywany jest bez modyfikacji do sieci przewodowej.<br> Reset to Default Password - Hasło domyślne używane do zrestartowania urządzenia (domyślnie takie samo jak administratora).<br> NTP Server - Należy tu wpisać adres IP serwera NTP (Network Time Protocol) urządzenie OSBRiDGE zsynchronizuje swój czas z czasem serwera NTP.<br>

IP Settings (Ustawienia IP)

Tryb Bridge

Device IP - Należy tu podać adres IP urządzenia.<br> Subnet Mask - Należy tu podać maskę podsieci.<br> Default Gateway - Główna brama - adres routera, do którego będzie przekazywany cały ruch wychodzący.<br> <br> Tryb Router<br>

Wired Interface IP - Należy tu podać adres IP interfejsu przewodowego.<br> Wired Interface Mask - Należy tu podać maskę podsieci przewodowej.<br> Wireless Interface IP - Należy tu podać adres IP interfejsu bezprzewodowego.<br> Wireless Interface Mask - Należy tu podać maskę podsieci bezprzewodowej.<br> Default Gateway - Główna brama - adres routera, do którego będzie przekazywany ruch nie skierowany do uprzednio zdefiniowanych tras lub do sieci lokalnej.<br> Defined Routes - Zdefiniowane trasy. W tej tabeli wyświetlane są aktualnie zdefiniowane trasy statyczne. Aby usunąć definicję trasy należy zaznaczyć pole Delete i wcisnąć przycisk SUBMIT i dołu strony. Uwaga - nie jest możliwe usunięcie trzech pierwszych pozycji - bezpośrednich tras do lokalnych interfejsów.<br> Add Route - dodawanie trasy:<br> Direct - Wired/Wireless - Bezpośredniej przewodowej lub bezprzewodowej - W przypadku gdy router podłączony jest bezpośrednio do dwóch lub więcej podsieci, może przekazywać pakiety IP pomiędzy tymi podsieciami używając trasy bezpośredniej. Trasa bezpośrednia składa się z adresu IP który określa adres bazowy dla trasy, maski podsieci, która definiuję klasę adresów IP które będą obsługiwane oraz interfejsu do którego dana podsieć jest podłączona. Gdy router odbiera pakiet IP adresowany do urządzenia podłączonego bezpośrednio do obsługiwanej podsieci, przesyła go bezpośrednio do urządzenia docelowego na zdefiniowanym interfejsie. Przy definiowaniu tras bezpośrednich w polu Gateway należy podać 0.0.0.0.<br> Indirect - Pośredniej - W przypadku gdy router powinien przekazać pakiet IP pomiędzy podsieciami do których nie jest bezpośrednio podłączony, należy zdefiniować trasę pośrednią. Trasa pośrednia składa się z adresu IP który określa adres bazowy dla trasy, maski podsieci, która definiuję klasę adresów IP które będą obsługiwane oraz bramy, która przekaże pakiet. Gdy router odbiera pakiet IP adresowany do sieci pośredniej, przesyła go dalej do zdefiniowanej bramy (Gateway) do dalszego przekazania.<br>

Wireless Settings (Ustawienia bezprzewodowe)

MAC Address - Adres MAC interfejsu radiowego, który będzie używany przez urządzenie. Wartość domyślna 00:00:00:00:00:00 powoduje, że urządzenie używa fabrycznego MAC adresu. MAC adres nie może mieć wartości ff:ff:ff:ff:ff:ff, MAC adres interfejsu radiowego nie może być również taki sam jak adres interfejsu ethernet (MAC adres ethernet jest podany w Systemie Informacji).<br> Output Power - Domyślnie urządzenie OSBRiDGE 5XLi wysyła dane z maksymalną mocą dostępną dla danej domeny prawnej i wybranej częstotliwości. Przy użyciu kontroli mocy (TPC - Transmit Power Control), możliwe jest obniżenie poziomu mocy w celu zredukowania zakłóceń z sąsiednich urządzeń.<br> Broadcast ESSID - Możemy wybrać czy urządzenie ma podawać przez interfejs radiowy swój ESSID czy nie.<br> Fragmentation Threshold - Należy podać tu granicę fragmentacji, tj. maksymalny rozmiar pakietu, powyżej którego następuje fragmentacja.<br> Cell Size - Należy tu podać odległość (w kilometrach) pomiędzy urządzeniami OSBRiDGE 5G.<br> Data Rate - Należy tu wybrać prędkości transmisji radiowej, które urządzenie ma wspierać.<br> <br> Dostępne prędkości:<br> 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 oraz 54 Mbps w trybie 802.11a,<br> 12, 18, 24, 36, 48, 72, 96 oraz 108 Mbps w trybie 802.11a Turbo,<br> 3, 4.5, 6, 9, 12, 18, 24 oraz 27 Mbps w trybie 802.11a przy szerokości pasma 10 Mhz,<br> 1.5, 2.25, 3, 4.5, 6, 9, 12 oraz 13.5 Mbps w trybie 802.11a przy szerokości pasma 5 MHz.<br> <br> Association Timeout - Należy tu podać wartość (w minutach), który określa czas po którym urządzeni pracujące w trybie punktu dostępowego przerwie połączenie.<br> Operating Frequency - Możemy wybrać częstotliwość na której urządzenie ma pracować.<br> Channel Width - Możemy wybrać z jaką szerokością pasma ma pracować urządzenie. Możliwe wartości to 20 MHz (standard), 10 MHz (half), 5 MHz (quarter) i 40 MHz (802.11a tryb Turbo).<br> WLAN Inter Client Traffic - Należy tu wybrać czy przekazywanie ruchu pomiędzy bezprzewodowymi stacjami ma być włączone (Enabled) czy wyłączone (Disabled).<br> Data Encryption - Należy tu włączyć lub wyłączyć szyfrowanie danych przesyłanych interfejsem radiowym. Szyfrowanie danych jest kompatybilne tylko z innymi urządzeniami OSBRiDGE.<br> Supported Data Rates - Włączony (Enable) lub Wyłączony (Disable) WLAN Data Rates, urządzenie OSBRiDGE w trybie automatycznym będzie używać tylko zaznaczonych częstotliwości.<br>

Quality of Service Settings (Ustawienia QoS)

Dla urządzeń pracujących w trybie punktu dostępowego wbudowany kontroler ruchu pozwala na zdefiniowanie dla różnych klientów różnych prędkości transmisji danych:<br> w trybie IP mostu sieciowego - bazując na adresie MAC,<br> w trybie IP routera - bazując na adresie IP lub podsieci IP.<br> <br> Currently Defined QOS Entries to tabela aktualnie zdefiniowanych reguł, zawiera informacje o aktualnej konfiguracji kontrolera ruchu. Pierwsza pozycja wskazuje domyślną prędkość od/do sieci podłączonej do interfejsu bezprzewodowego dla połączeń nie objętych żadną regułą. Poniżej znajdują się skonfigurowane pozycje.<br> Non Listed Downlink Speed - Sumaryczna prędkość transmisji danych dla pakietów wychodzących z punktu dostępowego poprzez interfejs bezprzewodowy, nie objętych żadną skonfigurowaną regułą. <br> Non Listed Uplink Speed - Sumaryczna prędkość transmisji danych dla pakietów wychodzących z punktu dostępowego poprzez interfejs przewodowy, nie objętych żadną skonfigurowaną regułą.<br> Add Entry - Dodawanie reguły<br> Type - Należy tu wybrać typ - adres MAC lub adres IP.<br> Address - Dla adresu MAC należy wpisać wartość według schematu xx:yy:xx:yy:xx:yy. Schemat dla adresu IP to x.x.x.x, lub (gdy reguła dotyczy całej podsieci) x.x.x.x/y (np. 192.168.0.0/24 gdy reguła dotyczy adresów IP z zakresu od 192.168.0.0 do 192.168.0.255).<br> Uplink Speed - Należy tu podać prędkość transmisji danych dla wszystkich pakietów spełniających kryterium adresu MAC/IP, wychodzących z punktu dostępowego poprzez interfejs przewodowy.<br> Downlink Speed - Należy tu podać prędkość transmisji danych dla wszystkich pakietów spełniających kryterium adresu MAC/IP, wychodzących z punktu dostępowego poprzez interfejs bezprzewodowy.<br>

Firewall Settings (Ustawienia Firewall)

Wbudowana zapora ogniowa pozwala na przepuszczanie lub blokowanie ruchu przechodzącego przez urządzenie w oparciu o wybrane kryteria.<br> Na ekranie konfiguracyjnym są dwie tabele. Tabela Ethernet pokazuje aktualnie zdefiniowane reguły zapory ogniowej dla interfejsu przewodowego. Tabele Wireless x pokazują aktualnie zdefiniowane reguły zapory ogniowej dla interfejsów bezprzewodowych. Aby usunąć daną regułę należy wybrać pole Delete po prawej stronie ekranu oraz wcisnąć przycisk SUBMIT.<br> Define New Rule Definiowanie nowej reguły (tryb IP mostu sieciowego):<br> Interface - Należy tu wybrać interfejs odbiorczy, którego dotyczy reguła. Należy wybrać Ethernet (interfejs przewodowy) lub Wireless (bezprzewodowy).<br> Action - Należy wybrać rodzaj operacji przewidzianej dla reguły. Reguła pozwala na przepuszczenie pakietu (Pass) lub jego zablokowanie (Block).<br> Protocol - Należy tu wybrać numer reprezentujący protokół sieciowy do którego odnosi się reguła. Wartość * symbolizuje wszystkie protokoły. Najczęściej używane wartości to:<br>

  • - Wszystkie protokoły IP<br>

1 - protokół ICMP<br> 6 - protokół TCP<br> 17 - protokół UDP<br> <br> Kompletna lista protokołów została zawarta w Dodatku 1 lub na stronie: http://www.iana.org/assignments/protocol-numbers<br> Source - Należy tu podać adres MAC nadawcy, którego dotyczy reguła. Wartość * oznacza dowolny adres MAC.<br> Source Port - Należy tu podać port nadawcy, którego dotyczy reguła. Wartość * oznacza dowolny port Ľródłowy.<br> Destination - Należy tu podać adres MAC odbiorcy, którego dotyczy reguła. Wartość * oznacza dowolny adres MAC.<br> Destination Port - Należy tu podać port odbiorcy, którego dotyczy reguła. Wartość * oznacza dowolny port docelowy.<br> <br> Define New Rule Definiowanie nowej reguły (tryb IP Routera):<br> Interface - Należy tu wybrać interfejs odbiorczy, którego dotyczy reguła. Należy wybrać Ethernet (interfejs przewodowy) lub Wireless (bezprzewodowy).<br> Action - Należy wybrać rodzaj operacji przewidzianej dla reguły. Reguła pozwala na przepuszczenie pakietu (Pass) lub jego zablokowanie (Block).<br> Protocol - Należy tu wybrać numer reprezentujący protokół sieciowy do którego odnosi się reguła. Wartość * symbolizuje wszystkie protokoły. Najczęściej używane wartości to:<br>

  • - Wszystkie protokoły IP<br>

1 - protokół ICMP<br> 6 - protokół TCP<br> 17 - protokół UDP</p> Kompletna lista protokołów została zawarta w Dodatku 1 lub na stronie: http://www.iana.org/assignments/protocol-numbers<br> Source - Należy tu podać adres IP nadawcy, którego dotyczy reguła. Schemat dla adresu IP to x.x.x.x, lub (gdy reguła dotyczy całej podsieci) x.x.x.x/y (np. 192.168.0.0/24 gdy reguła dotyczy adresów IP z zakresu od 192.168.0.0 do 192.168.0.255). Wartość 0.0.0.0/0 oznacza dowolny adres IP.<br> Source Port - Należy tu podać port nadawcy, którego dotyczy reguła. Wartość * oznacza dowolny port Ľródłowy.<br> Destination - Należy tu podać adres IP odbiorcy, którego dotyczy reguła. Schemat dla adresu IP to x.x.x.x, lub (gdy reguła dotyczy całej podsieci) x.x.x.x/y (np. 192.168.0.0/24 gdy reguła dotyczy adresów IP z zakresu od 192.168.0.0 do 192.168.0.255). Wartość 0.0.0.0/0 oznacza dowolny adres IP.<br> Destination Port - Należy tu podać port odbiorcy, którego dotyczy reguła. Wartość * oznacza dowolny port docelowy.<br>

Authorized Stations (Autoryzacja)

Aby zabezpieczyć dostęp do urządzenia OSBRiDGE 5G możemy włączyc i zdefiniować tabele autoryzacji (Authorization Table). OSBRIDGE 5G będzie obsługiwał wtedy tylko klientów z tabeli Defined Entries.

Site Survey

Ta strona umożliwia wykrycie innych punktów dostępowych, będących w zasięgu.

Device Settings (Ustawienia urządzenia)

Ta strona umożliwia zmianę haseł, które używane są przy dostępie i konfiguracji urządzenia.

Interface Status (Status Interfejsu)

Ta strona pokazuje statystyczne informacje o pakietach przekazanych przez most/router.

Associated Stations (Powiązane stacje)

Ta strona pokazuje statystyczne informacje o pakietach przekazanych przez most/router. W zależności od konfiguracji urządzenia OSBRiDGE 5G (Access Point lub Polling Base Station) tabele zawierają następujące informacje: <br> <br> Tryb punktu dostępowego:

No - Numer kolejny urządzenia klienta.<br> MAC Address - MAC adres podłączonego urządzenia.<br> RX Signal - Moc sygnału RX z jakim urządzenie OSBRiDGE 5G widzi podłączonego klienta.<br> Data Rate - Informacja o prędkości pracy połączenia. Jest to szybkość przy której urządzenie OSBRiDGE 5G przesyła paczki do klienta.<br> RX Bytes - Ilość bajtów odebranych od urządzenia przez OSBRiDGE 5G.<br> RX Packets - Ilość pakietów danych odebranych od urządzenia przez OSBRiDGE 5G.<br> TX Bytes - Ilość bajtów przesłanych do urządzenia przez OSBRiDGE 5G.<br> TX Packets - Ilość pakietów danych przesłanych do urządzenia przez OSBRiDGE 5G.<br> <br> <br> Tryb Pollingu:

No - Numer kolejny urządzenia klienta.<br> MAC Address - MAC adres podłączonego urządzenia.<br> Device Name - Nazwa klienta jaka została ustawiona w urządzeniu - kliencie. Jeżeli klientem urządzenia jest OSBRiDGE 5GXi pracujący w trybie Polling Client i zostanie ustawiona nazwa urządzenia Wuj Samto nazwa ta będzie wyświetlana tutaj na liście.<br> Firmware - Wersja firmware urządzenia - klienta.<br> Uptime - Uptime urządzenia - klienta. Jest to faktyczny czas pracy urządzenia, a nie czas z jakim urządzenie jest podłączone do urządzenia OSBRiDGE 5G.<br> IP Mode - Tryb pracy urządzenia - klienta (Bridge, Router lub NAT Router).<br> Signal (RX/TX) - Moc w dBm dla podłączonego urządzenia. Moc sygnału RX z jakim urządzenie OSBRiDGE 5G widzi podłączonego klienta oraz moc sygnału TX z jakim klient widzi urządzenie OSBRiDGE 5G. <br> Data Rate (RX/TX) - Informacja o prędkości pracy połączenia. Jest to szybkość przy której urządzenie OSBRiDGE 5G odbiera i przesyła paczki od/do klienta.<br> Packets (RX/TX) - Ilość pakietów danych odebranych i wysłanych od/od urządzenia przez OSBRiDGE 5G.<br> Bytes (RX/TX) - Ilość bajtów odebranych i wysłanych od/do urządzenia przez OSBRiDGE 5G.<br>

Firmware Upgrade (Aktualizacja oprogramowania)

Ta strona umożliwia aktualizację oprogramowania urządzenia. Zaleca się zmianę oprogramowania tylko do wersji nowszej niż aktualnie zainstalowana.<br>

Load Configuration (Wczytywanie ustawień)

Należy użyć tej opcji w celu wczytania z pliku ustawień urządzenia.<br>

Save Configuration (Zapisywanie ustawień)

Należy użyć tej opcji w celu zapisania do pliku ustawień urządzenia.</p>

Monitorowanie SNMP

<br> Urządzenia OSBRiDGE 5G wspierają monitorowanie SNMP, a odpowiedni plik .mib dołączany jest do każdego uaktualnienia oprogramowania. <br> Identyfikator SNMP community wymagany do monitorowania skonfigurowany jest taki sam jak hasło użytkownika admin, używanego przy konfigurowaniu urządzenia.<br> <br> Przykładowe użycie SNMP na Linux-ie wygląda następująco:<br> <br> <code> [root@gw root]# snmpwalk -c public -v 2c 10.0.0.6 enterprises.19025 <br> SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.1.1.0 = STRING: "OSBRiDGE 5G"<br> SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.1.2.0 = STRING: "00:15:D6:07:32:84"<br> SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.1.3.0 = STRING: "3.15R"<br> SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.1.4.0 = STRING: "7.6.2.2"<br> SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.1.5.0 = INTEGER: 4<br> SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.2.1.0 = INTEGER: 1<br> SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.2.2.0 = STRING: "5740"<br> SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.2.3.0 = STRING: "Auto"<br> SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.2.4.0 = STRING: "447969899"<br> SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.2.5.0 = STRING: "435419"<br> SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.2.6.0 = STRING: "756325239"<br> SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.2.7.0 = STRING: "451904019"<br> SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.2.8.0 = STRING: "9186026"<br> SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.2.9.0 = STRING: "2935455760"<br> SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.2.10.0 = INTEGER: 1<br> SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.2.11.0 = STRING: "5460"<br> SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.2.12.0 = STRING: "Auto"<br> SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.2.13.0 = STRING: "445986491"<br> SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.2.14.0 = STRING: "489095"<br> SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.2.15.0 = STRING: "595597410"<br> SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.2.16.0 = STRING: "449823519"<br> SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.2.17.0 = STRING: "4420533"<br> SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.2.18.0 = STRING: "444397668"<br> SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.3.1.0 = INTEGER: 0<br> SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.3.2.0 = IpAddress: 192.168.1.254<br> SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.3.3.0 = IpAddress: 255.255.255.0<br> SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.3.4.0 = IpAddress: 192.168.2.254<br> SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.3.5.0 = IpAddress: 255.255.255.0<br> SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.3.6.0 = IpAddress: 192.168.3.254<br> SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.3.7.0 = IpAddress: 255.255.255.0<br> SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.3.8.0 = IpAddress: 192.168.1.1<br> SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.3.9.0 = STRING: "5 days, 5:49"<br> SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.3.10.0 = STRING: "Not Available"<br> SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.3.11.0 = STRING: "72%"<br> SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.3.12.0 = STRING: "osbridge1"<br> SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.3.13.0 = INTEGER: 2346<br> SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.3.14.0 = INTEGER: 6<br> SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.3.15.0 = STRING: "osbridge2"<br> SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.3.16.0 = INTEGER: 2346<br> SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.3.17.0 = INTEGER: 6<br> SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.3.18.0 = INTEGER: 600<br> SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.3.19.0 = INTEGER: 1<br> SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.3.20.0 = IpAddress: 0.0.0.0<br> SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.3.21.0 = INTEGER: 0<br> SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.3.23.0 = INTEGER: 0<br> SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.3.25.0 = STRING: "OSBRiDGE 5G"<br> SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.3.26.0 = INTEGER: 1<br> SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.3.27.0 = INTEGER: 1<br> SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.3.28.0 = INTEGER: 0<br> SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.3.29.0 = INTEGER: 5<br> SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.3.30.0 = INTEGER: 0<br> SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.3.31.0 = INTEGER: 0<br> SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.3.32.0 = INTEGER: 5740<br> SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.3.33.0 = INTEGER: 5460<br> SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.3.34.0 = INTEGER: 0<br> SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.3.35.0 = INTEGER: 0<br> SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.3.36.0 = INTEGER: 0<br> SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.3.37.0 = INTEGER: 0<br> SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.3.38.0 = INTEGER: 0<br> SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.3.39.0 = INTEGER: 0<br> SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.4.2.0 = STRING: "NO MAC NAME FIRMWARE UPTIME IP_MODE SIGNAL(RX/TX) DATA_RATE(RX/TX) PACKETS(RX/TX) BYTES(RX/TX) 1 00:50:fc:48:06:36 OSBRiDGE 5XLi 3.29 8d, 16h, 9m Router -87dBm/-83dBm 24Mbps/24Mbps 449829015/445407692 11413012253/9895107175"<br> [root@gw root]#<br> </code>

Aktualizacja Firmware za pomocą TFTP

Urządzenia OSBRiDGE umożliwiają aktualizację oprogramowania poprzez TFTP.<br> <br> Oto przykład aktualizacji z lini poleceń Windows:<br> <code><pre> X:\>tftp -i -s 192.168.1.254 PUT OSBRiDGE_5G_3.18R.bin admin_public

WinAgents TFTP Client version 1.3 Copyright (c)2004-2005 by Tandem Systems,Ltd. http://www.winagents.com - Software for network administrators

Transfering file OSBRiDGE_5G_3.18R.bin to server in octet mode... Using blocksize = 512 Using TFTP timeout = 10s File OSBRiDGE_5G_3.18R.bin was transferred successfully. 1964844 bytes transfered for 63 seconds, 31188 bytes/second

X:\> </pre></code> Podajemy nazwę użytkownika i hasło takie jak przy logowaniu wpisując je po nazwie pliku przy wysyłaniu do urządzenia (np: admin_public).<br> <br> Urządzenie przyjmie nowy firmware, wgra go i automatycznie zrestartuje urządzenie.<br>

Ratunkowa procedura wgrywania firmware.

Jeśli podczas pracy/aktualizacji urządzenia nastąpiło uszkodzenie firmware tegoż urządzenia, bootloader pozwoli nam na awaryjną naprawę polegającą na ponownym wgraniu nowego firmwaru w trybie awaryjnym.<br> <br> Instrukcja krok po kroku:<br> <br> 1. Potrzebujemy server tftp, np. ten: http://tftpd32.jounin.net/<br> 2. Wgrywamy tftpd32.exe do tego samego katalogu w którym mamy wgrany plik firmware przeznaczony do wgrania<br> 3. Zmieniamy nazwę pliku firmware na: upgrade.bin<br> 4. Nasz komputer musi mieć przypisany adres IP: 192.168.1.23 maska: 255.255.255.0<br> 5. Podłączamy urządzenie do komputera bezpośrednio (poprzez kabel cross) lub poprzez switch<br> 6. Włączamy urządzenie OSBRiDGE, przy starcie urządzenie automatycznie pobierze nowy firmware, zaktualizuje się i zrestartuje.<br>

Resetowanie urządzenia do ustawień domyślnych.

Aby zresetować urządzenie OSBRiDGE do ustawień domyślnych należy użyć programu OSReset - do ściągnięcia np. stąd: http://www.osbridge.com/?q=en/software<br> <br> OSReset zlokalizuje urządzenie OSBRiDGE o dowolnym adresie IP ale podłączone fizycznie do tej samej podsieci co komputer z uruchomionym programem.<br>

Wybieramy urządzenie z listy, wpisujemy hasło restartu urządzenia takie jakie mieliśmy wpisane w opcji: "Reset to Default Password", a następnie klikamy klawisz: "Reset to default".<br> <br> Jeżeli hasło uległo zapomnieniu prosimy o kontakt emailowy z nami na adres: support@osbridge.com i podanie w emailu: typu urądzenia oraz jego adresu MAC. Na podstawie tych danych będziemy wstanie podać hasło pozwalające na zresetowanie urządzenia do fabrycznych parametrów instalacyjnych. <br> <br> <hr> Copyright 2005-2007 OSLiNK Sp. z o.o., Gdansk, Poland. All Rights Reserved.