Manual pl 5GXt

From OsbridgeWiki

Jump to: navigation, search


Contents

Page Is Unavailable Due To Site Maintenance, Please Visit Reserve Copy Page


CLICK HERE


OSBRiDGE 5GXt Instrukcja Konfiguracji

Firmware 1.02R

Ustawienia domyślne i konfiguracja.

Urządzenia OSBRiDGE 5GXt konfiguruje się poprzez stronę WWW. Każde urządzenie jest wstępnie skonfigurowane z następującymi ustawieniami fabrycznymi:<br> Adres IP: 192.168.1.254<br> Maska podsieci: 255.255.255.0<br> Nazwa użytkownika: admin<br> Hasło: public<br> <br> Ekran logowania wygląda następująco:<br>

Aby zalogować się do urządzenia proszę wprowadzić nazwę użytkownika i hasło, a następnie wcisnąć przycisk SUBMIT.<br> UWAGA, po zmianie parametrów urządzenia i wciśnięciu przycisku SUBMIT nowe ustawienia zadziałają tylko po wciśnięciu przycisku Apply Changes (zastosuj zmiany) znajdującego się w prawnym górnym rogu strony konfiguracyjnej. Urządzenie wymaga zrestartowania, aby działało w oparciu o nowe ustawienia.

System Information

Zakładka System Information - informacje o sprzęcie i parametrach pracy:<br><br>

Device Information - Informacje o urządzeniu:<br> <br> Device Type - Typ urządzenia.<br> Device Name - Nazwa urządzenia nadana dla ułatwienia identyfikacji w sieci.<br> MAC Address - Adres MAC urządzenia.<br> Firmware Version - Wersja oprogramowania.<br> Hardware Revision - Wersja sprzętu.<br> Regulatory Domain - Aktualnie zaprogramowana domena telekomunikacyjnej regulacji prawnej.<br> Uptime - Czas, który upłynął od ostatniego restartu urządzenia.<br> System Load - Obciążenie systemu.<br> IP Mode - Skonfigurowany w danym urządzeniu tryb pracy sieciowej. Dostępne tryby: most lub router.<br> IP Address - Adres IP urządzenia.<br> Subnet Mask - Aktualnie zdefiniowana maska podsieci.<br> Default Gateway - Aktualnie zdefiniowana brama podsieci.<br> <br> Wireless Interface (Interfejs radiowy)<br> <br> Status - Stan danego urządzenia - Enabled (Włączony) lub Disabled (Wyłączony).<br> WLAN Mode - Skonfigurowany w danym urządzeniu tryb pracy w bezprzewodowej sieci LAN. Dostępne tryby: Master i Slave - gdy konfigurujemy dwa urządzenia musi ustawić jedno z nich w trybie Master, a drugie w trybie Slave..<br> Duplex Mode – Ustawiony tryb pracy. Urządzenie może działac albo w Full albo w Half Duplexie.<br> Carrier Sense - Możemy tu włączyć lub wyłączyć Carrier Sense. Przy wyłączonym Carrier Sense urządzenie nie nasłuchuje pakietów rozgłoszeniowych przez co staje się bardziej odporne na zakłócenia w bardzo zaszumionym terenie. <br> Packet Aggregation - Możemy tu włączyć (Enabled) lub wyłączyć (Disabled) agregację pakietów.<br> Transmit Power – Domyślnie urządzenie OSBRiDGE 5GXt wysyła dane z maksymalną mocą dostępną dla danej domeny prawnej i wybranej częstotliwości. Przy użyciu kontroli mocy (TPC - Transmit Power Control), możliwe jest obniżenie poziomu mocy w celu zredukowania zakłóceń z sąsiednich urządzeń.<br> ESSID - Nazwa lokalnej sieci bezprzewodowej. Wszystkie urządzenia pracujące w lokalnej sieci bezprzewodowej muszą używać tej samej nazwy (ESSID) aby możliwa była wzajemna komunikacja pomiędzy tymi urządzeniami.<br> Channel 1 Status – Status pracy pierwszego interfejsu.<br> Channel 2 Status – Status pracy drugiego interfejsu.<br> Channel 1 Remote BSSID – Adres MAC pierwszego interfejsu zdalnego urządzenia.<br> Channel 2 Remote BSSID – Adres MAC drugiego interfejsu zdalnego urządzenia.<br> Channel 1 Signal Strength – Poziom sygnału pierwszego interfejsu zdalnego urządzenia.<br> Channel 2 Signal Strength – Poziom sygnału drugiego interfejsu zdalnego urządzenia.<br> Channel 1 TX Rate – Prędkość bitowa z jaką są wysyłane pakiety przez pierwszy interfejs do zdalnego urządzenia.<br> Channel 2 TX Rate – Prędkość bitowa z jaką są wysyłane pakiety przez drugi interfejs do zdalnego urządzenia.<br> Channel 1 Width – Szerokość pasma z jakim aktualnie pracuje pierwszy interfejs urządzenia.<br> Channel 2 Width – Szerokość pasma z jakim aktualnie pracuje drugi interfejs urządzenia.<br> Data Rate 1 – Prędkość z jaką są wysyłane pakiety przez pierwszy interfejs do zdalnego urządzenia.<br> Data Rate 2 – Prędkość z jaką są wysyłane pakiety przez drugi interfejs do zdalnego urządzenia.<br> TX Packets - Ilość pakietów danych przesłanych do punktu dostępowego.<br> TX Errors - Ilość błędnych pakietów danych przesłanych do punktu dostępowego.<br> TX Bytes - Ilość bajtów przesłanych do punktu dostępowego.<br> RX Packets - Ilość pakietów danych odebranych z punktu dostępowego.<br> RX Errors - Ilość błędnych pakietów danych odebranych z punktu dostępowego.<br> RX Bytes - Ilość bajtów odebranych z punktu dostępowego.<br> Distance to the Peer - Ustawiona odległość (w kilometrach) pomiędzy urządzeniami OSBRiDGE 5GXt.<br> Ethernet connection speed – Ustawiona prędkość pracy urządzenia w sieci Ethernet.<br>

General Settings (Ustawienia Główne)

Regulatory Domain - Należy tu wybrać domenę telekomunikacyjnych regulacji prawnych właściwą dla lokalizacji urządzenia. <br> <br> Wspierane domeny i dozwolone częstotliwości:<br> <br> Europe - 5500 - 5700 MHz z DFS;<br> OFCOM UK - 5735 MHz, 5755 MHz, 5775 MHz, 5835 MHz z DFS;<br> USA - 5180 - 5320 MHz, 5745 - 5825MHz;<br> Far East & Africa - 4920 - 6100 MHz, 802.11a i 802.11a tryb Turbo (236 kanałów).<br> <br> Device Name - Należy tu podać nazwę urządzenia w celu łatwiejszej jego identyfikacji.<br> ESSID - Należy tu podać nazwę lokalnej sieci bezprzewodowej. Oba urządzenia tworzące łącze bezprzewodowe muszą używać tej samej nazwy (ESSID) aby możliwa była wzajemna komunikacja pomiędzy tymi urządzeniami. Maksymalna długość: 32 znaki.<br> WLAN Operational Mode - Należy tu wybrać tryb pracy bezprzewodowej - Master lub Client. <br> Carrier Sense - Możemy tu włączyć lub wyłączyć Carrier Sense. Przy wyłączonym Carrier Sense urządzenie nie nasłuchuje pakietów rozgłoszeniowych przez co staje się bardziej odporne na zakłócenia w bardzo zaszumionym terenie. <br> Duplex Mode – Ustawiony tryb pracy. Urządzenie może działac albo w Full albo w Half Duplexie.<br> Operating Frequency Channel 1 - Możemy wybrać częstotliwość na której ma pracowac pierwszy interfejs urządzenia.<br> Operating Frequency Channel 2 - Możemy wybrać częstotliwość na której ma pracowac drugi interfejs urządzenia.<br> Ustawiając ręcznie częstotliwość pracy interfejsów należy pamiętać o tym, że każdy interfejs potrzebuje 20MHz kanału separacji. Oznacza to, że w przypadku wybrania (najszerszego) 40MHz kanału dla obu interfejsów, odstęp częstotliwości pomiędzy interfejsami musi wynosić min. 60MHz.<br> Channel 1 Width - Możemy wybrać szerokość pasma na jakiej będzie działać pierwszy interfejs urządzenia. Możliwe wartości (w zależności od wybranej "Regulatory Domain") to 20 MHz (standard), 10 MHz (half), 5 MHz (quarter) i 40 MHz (802.11a tryb Turbo).<br> Channel 2 Width - Możemy wybrać szerokość pasma na jakiej będzie działać drugi interfejs urządzenia. Możliwe wartości (w zależności od wybranej "Regulatory Domain") to 20 MHz (standard), 10 MHz (half), 5 MHz (quarter) i 40 MHz (802.11a tryb Turbo).<br> Web Login Timeout - Limit czasu nieaktywności na stronach WWW. Należy podać wartość określającą długość podtrzymywania sesji zarządzania przez WWW przy braku aktywności użytkownika.<br> Watchdog - Gdy układ alarmowy jest włączony (Enabled) urządzenie OSBRiDGE 5Gi wyśle trzy pakiety ICMP Echo Requests do skonfigurowanego adresu IP co 3 minuty. W przypadku braku jakiejkolwiek odpowiedzi urządzenie zostanie przerestartowane automatycznie. Urządzenie posiada także niezależny, wbudowany sprzętowy układ alarmowy, który sprawdza krytyczne parametry systemu i w przypadku gdy system stanie sie niestabilny lub przestanie pracować zrestartuje urządzenie. Ten układ pracuje bez przerwy niezależnie od konfiguracji urządzenia alarmowego.<br> Ethernet Speed - Ustawienie prędkości pracy urządzenia w sieci Ethernet dostępne wartości to: Auto Negotiation, 100Mbps Full Duplex, 100Mbps Half Duplex, 10Mbps Full Duplex, 10Mbps Half Duplex.<br> Reset to Default Password - Hasło domyślne używane do zrestartowania urządzenia (domyślnie takie samo jak administratora).<br> Encryption - Możemy wybrać standard szyfrowania transmisji WLAN: WPA lub WEP. <br> WEP Key - Należy wpisać klucz dla szyfrowania WEP. Wpisany klucz powinien być wpisany w postaci szesnastkowej w następującym formacie: <br> 64 bit WEP: xxxx-xxxx-xx<br> 128 bit WEP: xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xx<br> 156 bit WEP: xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx<br> WPA Pairwise - Możemy wybrać schemat szyfrowania WPA - TKIP lub CCMP (AES).<br> Pre-shared WPA Key - Należy wpisać klucz (hasło) w postaci od 8-63 znaków, np. OSBRiDGE.<br>

IP Settings

Device IP - Należy tu podać adres IP urządzenia.<br> Subnet Mask - Należy tu podać maskę podsieci.<br> Default Gateway - Główna brama - adres routera, do którego będzie przekazywany cały adresowny poza sieć lokalną.<br>

Advanced Settings

Output Power - Domyślnie urządzenie OSBRiDGE 5GXt wysyła dane z maksymalną mocą dostępną dla danej domeny prawnej i wybranej częstotliwości. Przy użyciu kontroli mocy (TPC - Transmit Power Control), możliwe jest obniżenie poziomu mocy w celu zredukowania zakłóceń z sąsiednich urządzeń.<br> Distance to the Peer - Należy tu podać odległość (w kilometrach) pomiędzy urządzeniami OSBRiDGE 5GXt.<br> Data Rate 1 - Należy tu wybrać prędkości transmisji radiowej, które pierwszy interfejs urządzenia ma wspierać.<br> Data Rate 2 - Należy tu wybrać prędkości transmisji radiowej, które drugi interfejs urządzenia ma wspierać.<br> Data Encryption - Możemy tu włączyć (Enabled) lub wyłączyć (Disabled) szyfrowanie. <br>

Device Settings (Ustawienia urządzenia)

Ta strona umożliwia zmianę haseł, które używane są przy dostępie i konfiguracji urządzenia.

Site Survey

Ta strona umożliwia wykrycie innych punktów dostępowych, będących w zasięgu.

RF Statistics

Ta strona umożliwia podejrzenie szczegółowych statystyk interfejsów radiowych.<br>

Firmware Upgrade

Ta strona umożliwia aktualizację oprogramowania urządzenia. Zaleca się aktualizację oprogramowania tylko nowszej wersji niż aktualnie zainstalowana.<br> Należy zawsze przed aktualizacją zrestartować urządzenie.<br>

SNMP Support

<br> Urządzenie OSBRiDGE 5Gi wspiera monitorowanie SNMP, a odpowiedni plik .mib dołączany jest do każdego uaktualnienia oprogramowania.<br> <br> Przykładowe użycie SNMP na Linux-ie wygląda następująco:<br> <br> <code> gw ~ # snmpwalk -c public -v 2c 192.168.1.254 enterprises.19025<br> SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.1.1.0 = STRING: "OSBRiDGE 5GXt"<br> SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.1.2.0 = STRING: "00:15:D6:0F:80:04"<br> SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.1.3.0 = STRING: "1.02R"<br> SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.1.4.0 = STRING: "2"<br> SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.1.5.0 = INTEGER: 4<br> SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.2.1.0 = INTEGER: 1<br> SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.2.2.0 = STRING: "Connected"<br> SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.2.3.0 = STRING: "Connected"<br> SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.2.4.0 = STRING: "00:15:d6:0f:02:32"<br> SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.2.5.0 = STRING: "00:15:d6:0f:02:31"<br> SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.2.6.0 = STRING: "-57 dBm"<br> SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.2.7.0 = STRING: "-56 dBm"<br> SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.2.8.0 = STRING: "5500"<br> SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.2.9.0 = STRING: "5600"<br> SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.2.10.0 = STRING: "Auto"<br> SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.2.11.0 = STRING: "160"<br> SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.2.12.0 = STRING: "0"<br> SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.2.13.0 = STRING: "51700"<br> SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.2.14.0 = STRING: "53"<br> SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.2.15.0 = STRING: "0"<br> SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.2.16.0 = STRING: "4210"<br> SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.3.1.0 = STRING: "OSBRiDGE 5GXt"<br> SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.3.2.0 = INTEGER: 0<br> SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.3.3.0 = STRING: "24 min"<br> SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.3.4.0 = STRING: "28%"<br> SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.3.5.0 = IpAddress: 192.168.1.254<br> SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.3.6.0 = IpAddress: 255.255.255.0<br> SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.3.7.0 = IpAddress: 192.168.1.1<br> SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.3.8.0 = STRING: "osbridge"<br> SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.3.9.0 = INTEGER: 20<br> SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.3.10.0 = INTEGER: 600<br> SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.3.11.0 = INTEGER: 0<br> SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.3.12.0 = IpAddress: 0.0.0.0<br> SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.3.13.0 = INTEGER: 0<br> SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.3.15.0 = INTEGER: 0<br> SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.3.16.0 = INTEGER: 0<br> SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.3.17.0 = INTEGER: 0<br> SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.3.18.0 = INTEGER: 1<br> SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.3.19.0 = INTEGER: 0<br> SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.3.20.0 = INTEGER: 5500<br> SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.3.21.0 = INTEGER: 5600<br> SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.3.22.0 = INTEGER: 40<br> SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.3.23.0 = INTEGER: 40<br> SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.3.23.0 = No more variables left in this MIB View (It is past the end of the MIB tree)<br> gw ~ # <br> </code>

Aktualizacja Firmware za pomocą TFTP

Urządzenia OSBRiDGE umożliwiają aktualizację oprogramowania poprzez TFTP.<br> <br> Oto przykład aktualizacji z lini poleceń Windows:<br> <code><pre> X:\>tftp -i -s 192.168.1.254 PUT OSBRiDGE_5GXt_1.02R.bin admin_public

WinAgents TFTP Client version 1.3 Copyright (c)2004-2005 by Tandem Systems,Ltd. http://www.winagents.com - Software for network administrators

Transfering file OSBRiDGE_5GXt_1.02R.bin to server in octet mode... Using blocksize = 512 Using TFTP timeout = 10s File OSBRiDGE_5GXt_1.02R.bin was transferred successfully. 1964844 bytes transfered for 63 seconds, 31188 bytes/second

X:\> </pre></code> Podajemy nazwę użytkownika i hasło takie jak przy logowaniu wpisując je po nazwie pliku przy wysyłaniu do urządzenia (np: admin_public).<br> <br> Urządzenie przyjmie nowy firmware, wgra go i automatycznie zrestartuje urządzenie.<br>

Ratunkowa procedura wgrywania firmware.

Jeśli podczas pracy/aktualizacji urządzenia nastąpiło uszkodzenie firmware tegoż urządzenia, bootloader pozwoli nam na awaryjną naprawę polegającą na ponownym wgraniu nowego firmwaru w trybie awaryjnym.<br> <br> Instrukcja krok po kroku:<br> <br> 1. Potrzebujemy server tftp, np. ten: http://tftpd32.jounin.net/<br> 2. Wgrywamy tftpd32.exe do tego samego katalogu w którym mamy wgrany plik firmware przeznaczony do wgrania<br> 3. Zmieniamy nazwę pliku firmware na: upgrade.bin<br> 4. Nasz komputer musi mieć przypisany adres IP: 192.168.1.23 maska: 255.255.255.0<br> 5. Podłączamy urządzenie do komputera bezpośrednio (poprzez kabel cross) lub poprzez switch<br> 6. Włączamy urządzenie OSBRiDGE, przy starcie urządzenie automatycznie pobierze nowy firmware, zaktualizuje się i zrestartuje.

Resetowanie urządzenia do ustawień domyślnych.

Aby zresetować urządzenie OSBRiDGE do ustawień domyslnych należy użyć programu OSReset - do ściągnięcia np. stąd: http://www.osbridge.com/?q=en/software<br> <br> OSReset zlokalizuje urządzenie OSBRiDGE o dowolnym adresie IP ale podłączone fizycznie do tej samej podsieci co komputer z uruchomionym programem.<br>

Wybieramy urządzenie z listy, wpisujemy hasło restartu urządzenia takie jakie mieliśmy wpisane w opcji: Reset to Default Password, a następnie klikamy klawisz: Reset to default.<br> <br> Jeżeli hasło uległo zapomnieniu prosimy o kontakt emailowy z nami na adres: support@osbridge.com i podanie w emailu: typu urądzenia oraz jego adresu MAC. Na podstawie tych danych będziemy wstanie podać hasło pozwalające na zresetowanie urządzenia do fabrycznych parametrów instalacyjnych. <br>

<br> <hr> Copyright 2005-2007 OSLiNK Sp. z o.o., Gdansk, Poland. All Rights Reserved.