Manual pl 5Gi

From OsbridgeWiki

Jump to: navigation, search

Contents

Under Construction! Please Visit Reserve Page. Page Will Be Available Shortly

OSBRiDGE 5Gi Instrukcja Konfiguracji

Firmware 3.25R

Ustawienia domyślne i konfiguracja.

Urządzenia OSBRiDGE 5Gi konfiguruje się poprzez stronę WWW. Każde urządzenie jest wstępnie skonfigurowane z następującymi ustawieniami fabrycznymi:<br> Adres IP: 192.168.1.254<br> Maska podsieci: 255.255.255.0<br> Nazwa użytkownika: admin<br> Hasło: public<br> <br> Ekran logowania wygląda następująco:<br>

Aby zalogować się do urządzenia proszę wprowadzić nazwę użytkownika i hasło, a następnie wcisnąć przycisk SUBMIT.<br> UWAGA, po zmianie parametrów urządzenia i wciśnięciu przycisku SUBMIT nowe ustawienia zadziałają tylko po wciśnięciu przycisku Apply Changes (zastosuj zmiany) znajdującego się w prawnym górnym rogu strony konfiguracyjnej. Urządzenie wymaga zrestartowania, aby działało w oparciu o nowe ustawienia.

System Information

Zakładka System Information - informacje o sprzęcie i parametrach pracy:<br><br>

Device Information - Informacje o urządzeniu:<br> <br> Device Type - Typ urządzenia.<br> Device Name - Nazwa urządzenia nadana dla ułatwienia identyfikacji w sieci.<br> MAC Address - Adres MAC urządzenia.<br> Firmware Version - Wersja oprogramowania.<br> Hardware Revision - Wersja sprzętu.<br> Regulatory Domain - Aktualnie zaprogramowana domena telekomunikacyjnej regulacji prawnej.<br> <br> Wireless Mode - Tryb pracy bezprzewodowej.<br> Status - Status połącznia.<br> Remote BSSID - Adres MAC zdalnego urządzenia.<br> Signal Strength - Poziom sygnału zdalnego urządzenia.<br> Align Antenna - Po naciśnięciu tego klawisza zostanie otwarta strona pokazująca aktualną moc odbieranego sygnału.<br> Frequency - Aktualna częstotliwość na jakiej pracuje urządzenie.<br> Channel Width - Szerokość pasma z jakim aktualnie pracuje urządzenie.<br> Data Rate - Prędkość bitowa z jaką zostało nawiązane połączenie ze zdalnym urządzeniem.<br> TX Packets - Ilość pakietów danych przesłanych do punktu dostępowego.<br> TX Errors - Ilość błędnych pakietów danych przesłanych do punktu dostępowego.<br> TX Bytes - Ilość bajtów przesłanych do punktu dostępowego.<br> RX Packets - Ilość pakietów danych odebranych z punktu dostępowego.<br> RX Errors - Ilość błędnych pakietów danych odebranych z punktu dostępowego.<br> RX Bytes - Ilość bajtów odebranych z punktu dostępowego.<br> Packets Aggregated - Ilość wysłanych połączonych pakietów.<br> Packets Not Aggregated - Ilość pakietów wysłanych bez łączenia.<br> All Packets - Ilość wszystkich pakietów wysłanych.<br> Average Packets in one - Przeciętna liczba pakietów z agregowanych do jednego superpakietu podczas ostatnich 10 minut.<br> Average Packets in one(total) - Przeciętna liczba pakietów z agregowanych do jednego superpakietu.<br> Average Packet Size - Przeciętny rozmiar pakietów podlegających agregacji .<br> Packet sent immediately - Liczba z agregowanych pakietów wysłanych bez czekania na timeout.<br> Packet sent immediately but Aggregated - Liczba z agregowanych pakietów wysłanych po minięciu timeout.<br> Link Quality - Aktualna jakość połączenia mierzona w procentach (100% - najlepsza, 0% - najgorsza).<br> Ethernet Speed - Aktualna prędkość pracy.<br> <br> IP Mode - urządzenie OSBRiDGE 5Gi może pracować jako most (Bridge) lub router (Router).<br> IP Address - Adres IP urządzenia.<br> Subnet Mask - Maska podsieci urządzenia.<br> Default Gateway - Aktualnie zdefiniowana domyślna brama sieciowa.<br> Uptime - Czas, który upłynął od ostatniego restartu urządzenia.<br> System Load - Obciążenie systemu - średnia ilość procesów czekających w kolejce na wolny czas procesora przez ostatnią minutę, 5 i 15 minut.<br> ESSID - Nazwa lokalnej sieci bezprzewodowej. Wszystkie urządzenia pracujące w lokalnej sieci bezprzewodowej muszą używać tej samej nazwy (ESSID) aby możliwa była wzajemna komunikacja pomiędzy tymi urządzeniami.<br> Fragmentation Threshold - Granica fragmentacji. Maksymalny rozmiar pakietu, powyżej którego następuje fragmentacja.<br> Supported Data Rates - Dostępne dla urządzenia prędkości transmisji radiowej.<br> <br> Dostępne prędkości:<br> 6,9, 12, 18, 24, 36, 48 oraz 54 Mbps w trybie szerokości kanału 20 MHz (Regular),<br> 12, 18, 24, 36, 48, 72, 96 oraz 108 Mbps w trybie szerokości kanału 40 MHz (Turbo),<br> 3, 4.5, 6, 9, 12, 18, 24 oraz 27 Mbps w trybie szerokości kanału 10 MHz (Half),<br> 1.5, 2.25, 3, 4.5, 6, 9, 12 oraz 13.5 Mbps w trybie szerokości kanału 5 MHz (Quarter).<br> <br> Distance to the Peer - Skonfigurowana odległość pomiędzy urządzeniami OSBRiDGE 5Gi.<br> Output Power - Moc wyjściowa.<br> Packet Aggregation - Informacja o włączeniu (Enabled) lub wyłączeniu (Disabled) agregacji pakietów.<br> Data Encryption - Informacja o włączeniu (Enabled) lub wyłączeniu (Disabled) szyfrowania.<br> Encryption - Informacja o włączeniu (Enabled) lub wyłączeniu (Disabled) szyfrowania WPA/WEP.<br> Watchdog - Status układu alarmowego. Wyłączone (Disabled) lub włączone (Enabled) z kontrolą (ping) urządzenia o podanym adresie IP.<br> NTP Server - Adres serwera NTP.<br> SNMP Server - Status skonfigurowanego serwera SNMP.<br>

Wireless Settings

Regulatory Domain - Należy tu wybrać domenę telekomunikacyjnych regulacji prawnych właściwą dla lokalizacji urządzenia. <br> <br> Wspierane domeny i dozwolone częstotliwości:<br> <br> Europe - 5500 - 5700 MHz z DFS;<br> OFCOM UK - 5735 MHz, 5755 MHz, 5775 MHz, 5835 MHz z DFS;<br> USA - 5180 - 5320 MHz, 5745 - 5825MHz;<br> Far East & Africa - 4920 - 6100 MHz, tryb 802.11a i 802.11a Turbo (236 kanałów).<br> <br> Device Name - Należy tu podać nazwę urządzenia w celu łatwiejszej jego identyfikacji.<br> ESSID - Należy tu podać nazwę lokalnej sieci bezprzewodowej. Oba urządzenia tworzące łącze bezprzewodowe muszą używać tej samej nazwy (ESSID) aby możliwa była wzajemna komunikacja pomiędzy tymi urządzeniami. Maksymalna długość: 32 znaki.<br> BSSID - BSSID odpowiada adresowi MAC bezprzewodowego mostu, z którym ma zostać zestawione połączenie. Użycie wartości 00:00:00:00:00:00 spowoduje podłączenie do dowolnego mostu bezprzewodowego, będącego w zasięgu, bazując tylko na nazwie sieci ESSID.<br> Wireless Operational Mode - Należy tu wybrać tryb pracy bezprzewodowej - Master lub Client. <br> Carrier Sense - Możemy tu włączyć lub wyłączyć Carrier Sense. Przy wyłączonym Carrier Sense urządzenie nie nasłuchuje pakietów rozgłoszeniowych przez co staje się bardziej odporne na zakłócenia w bardzo zaszumionym terenie. <br> Operating Frequency - Możemy wybrać częstotliwość na której urządzenie ma pracować.<br> WLAN Speed - Należy wybrać prędkość transmisji, którą ma wspierać urządzenie przy podłączaniu do punktu dostępowego.<br> <br> Dostępne prędkości:<br> 6,9, 12, 18, 24, 36, 48 oraz 54 Mbps w trybie szerokości kanału 20 MHz (Regular),<br> 12, 18, 24, 36, 48, 72, 96 oraz 108 Mbps w trybie szerokości kanału 40 MHz (Turbo),<br> 3, 4.5, 6, 9, 12, 18, 24 oraz 27 Mbps w trybie szerokości kanału 10 MHz (Half),<br> 1.5, 2.25, 3, 4.5, 6, 9, 12 oraz 13.5 Mbps w trybie szerokości kanału 5 MHz (Quarter).<br> <br> Supported Data Rates - Możliwość włączenia/wyłączenia (Enable/Disable) określonych prędkości wspieranych przez urządzenie.<br> <br> IP Operational Mode - Należy tu wybrać tryb pracy IP: <br> Bridge - Most sieciowy pracuje w warstwie 2 modelu OSI sieci. Oznacza to iż nie wie nic o protokołach, tylko przekazuje dane do adresu docelowego zawartego w pakiecie. Ten adres to unikalny dla wszystkich urządzeń sieciowych adres MAC (Media Access Control). W trybie mostu sieciowego wszystkie urządzenia pracują w tej samej podsieci, wiec problem braku wzajemnej komunikacji lub dzielenia połączenia internetowego nie występują. Poprzez most sieciowy mogą zostać przekazane dane tylko o poprawnym adresie MAC po drugiej stronie mostu. Mosty sieciowe nie wymagają programowania - uczą się adresów urządzeń podłączonych do niego poprzez przetwarzanie ruchu przechodzącego przez most. Mosty sieciowe są bardzo przydatne do grupowania sieci bazujących na różnych mediach, a pomimo tego utrzymania segmentacji tak, aby dane nie należące do danego segmentu nie dostawały się do niego.<br> Router - Router to urządzenie pracujące w warstwie 3 modelu OSI sieci, przekazujące dane w zależności od adresu sieciowego, a nie adresu sprzętowego MAC. Routery rozdzielają lokalne sieci LAN na podsieci. Umożliwiają także kontrolę ruchu nie przekazując pakietów do podsieci do których dane pakiety nie należą., jednakże do poprawnego działania router wymaga uprzedniego skonfigurowania.<br> <br> Output Power - Domyślnie urządzenie OSBRiDGE 5Gi wysyła dane z maksymalną mocą dostępną dla danej domeny prawnej i wybranej częstotliwości. Przy użyciu kontroli mocy (TPC - Transmit Power Control), możliwe jest obniżenie poziomu mocy w celu zredukowania zakłóceń z sąsiednich urządzeń.<br> Channel Width - Możemy wybrać szerokość pasma na jakiej będzie działać urządzenie. Możliwe wartości to 5, 10 i 20 Mhz.<br> Fragmentation Threshold - Należy podać tu granicę fragmentacji, tj. maksymalny rozmiar pakietu, powyżej którego następuje fragmentacja.<br> Web Login Timeout - Limit czasu nieaktywności na stronach WWW. Należy podać wartość określającą długość podtrzymywania sesji zarządzania przez WWW przy braku aktywności użytkownika.<br> Distance to the Peer - Należy tu podać odległość (w kilometrach) pomiędzy urządzeniami OSBRiDGE 5Gi.<br> Packet Aggregation - Możemy tu włączyć (Enabled) lub wyłączyć (Disabled) agregację pakietów.<br> Data Encryption - Możemy tu włączyć (Enabled) lub wyłączyć (Disabled) szyfrowanie. <br> Encryption - Możemy wybrać standard szyfrowania transmisji WLAN: WEP, WPA-PSK TKIP lub WPA-PSK CCMP (AES). <br> WEP Key - Należy wpisać klucz dla szyfrowania WEP. Wpisany klucz powinien być wpisany w postaci szesnastkowej w następującym formacie: <br> 64 bit WEP: xxxx-xxxx-xx<br> 128 bit WEP: xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xx<br> 156 bit WEP: xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx<br><br> Pre-shared WPA Key - Należy wpisać klucz (hasło) w postaci od 8-63 znaków, np. OSBRiDGE.<br> Watchdog - Gdy układ alarmowy jest włączony (Enabled) urządzenie OSBRiDGE 5Gi wyśle trzy pakiety ICMP Echo Requests do skonfigurowanego adresu IP co 3 minuty. W przypadku braku jakiejkolwiek odpowiedzi urządzenie zostanie przerestartowane automatycznie. Urządzenie posiada także niezależny, wbudowany sprzętowy układ alarmowy, który sprawdza krytyczne parametry systemu i w przypadku gdy system stanie sie niestabilny lub przestanie pracować zrestartuje urządzenie. Ten układ pracuje bez przerwy niezależnie od konfiguracji urządzenia alarmowego.<br> NTP Server - Wpisujemy adres serwera NTP.<br> ETH Speed - Ustawienie prędkości pracy urządzenia w sieci Ethernet dostępne wartości to: Auto Negotiation, 100Mbps Full Duplex, 100Mbps Half Duplex, 10Mbps Full Duplex, 10Mbps Half Duplex.<br> SNMP Server - Możemy ustawić hasło dostępowe do komunikacji z serwerem SNMP urządzenia.<br>

IP Settings

Tryb Bridge<br>

Device IP - Należy tu podać adres IP urządzenia.<br> Subnet Mask - Należy tu podać maskę podsieci.<br> Default Gateway - Główna brama - adres routera, do którego będzie przekazywany cały adresowny poza sieć lokalną.<br> <br> Tryb Router<br>

Wired Interface IP - Należy tu podać adres IP intefrejsu przewodowego.<br> Wired Interface Mask - Należy tu podać maskę podsieci przewodowej.<br> Wireless Interface IP - Należy tu podać adres IP intefrejsu bezprzewodowego.<br> Wireless Interface Mask - Należy tu podać maskę podsieci bezprzewodowej.<br> Default Gateway - Główna brama - adres routera, do którego będzie przekazywany ruch nie skierowany do uprzednio zdefiniowanych tras lub do sieci lokalnej.<br> Defined Routes - Zdefiniowane trasy. W tej tabeli wyświetlane są aktualnie zdefiniowane trasy statyczne. Aby usunąć definicję trasy należy zaznaczyć pole Delete i wcisnąć przycisk SUBMIT i dołu strony. Uwaga - nie jest możliwe usunięcie dwóch pierwszych pozycji - bezpośrednich tras do lokalnych interfejsów.<br> Add Route:<br> Direct - Wired/Wireless - Bezpośredniej przewodowej lub bezprzewodowej - W przypadku gdy router podłączony jest bezpośrednio do dwóch lub więcej podsieci, może przekazywać pakiety IP pomiędzy tymi podsieciami używając trasy bezpośredniej. Trasa bezpośrednia składa się z adresu IP który określa adres bazowy dla trasy, maski podsieci, która definiuję klasę adresów IP które będą obsługiwane oraz interfejsu do którego dana podsieć jest podłączona. Gdy router odbiera pakiet IP adresowany do urządzenia podłączonego bezpośrednio do obsługiwanej podsieci, przesyła go bezpośrednio do urządzenia docelowego na zdefiniowanym interfejsie. Przy definiowaniu tras bezpośrednich w polu Gateway należy podać 0.0.0.0.<br> Indirect - Pośredniej - W przypadku gdy router powinien przekazać pakiet IP pomiędzy podsieciami do których nie jest bezpośrednio podłączony, należy zdefiniować trasę pośrednią. Trasa pośrednia składa się z adresu IP, który określa adres bazowy dla trasy, maski podsieci, która definiuję klasę adresów IP które będą obsługiwane oraz bramy, która przekaże pakiet. Gdy router odbiera pakiet IP adresowany do sieci pośredniej, przesyła go dalej do zdefiniowanej bramy (Gateway) do dalszego przekazania.<br>

Change Password

Ta strona umożliwia zmianę haseł, które używane są przy dostępie i konfiguracji urządzenia.<br><br>

Services - Site Survey

Ta strona umożliwia wykrycie innych punktów dostępowych, będących w zasięgu<br><br>

Firmware Upgrade

Ta strona umożliwia aktualizację oprogramowania urządzenia. Zaleca się aktualizację oprogramowania tylko nowszej wersji niż aktualnie zainstalowana.<br> Należy zawsze przed aktualizacją zrestartować urządzenie.<br>

Load Configuration

Należy użyć tej opcji w celu wczytania z pliku ustawień urządzenia.<br>

Save Configuration

Należy użyć tej opcji w celu zapisania do pliku ustawień urządzenia.<br><br>

Monitor SNMP

<br> Urządzenie OSBRiDGE 5Gi wspiera monitorowanie SNMP, a odpowiedni plik .mib dołączany jest do każdego uaktualnienia oprogramowania.<br> <br> Przykładowe użycie SNMP na Linux-ie wygląda następująco:<br> <br> <code> [root@gw root]# snmpwalk -c public -v 2c 10.0.1.24 enterprises.19025 <br> SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.1.1.0 = STRING: "OSBRiDGE 5Gi"<br> SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.1.2.0 = STRING: "00:15:D6:0B:03:07"<br> SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.1.3.0 = STRING: "3.23R"<br> SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.1.4.0 = STRING: "3.8.2.2"<br> SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.1.5.0 = INTEGER: 4<br> SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.2.1.0 = INTEGER: 1<br> SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.2.2.0 = STRING: "00:15:d6:0b:04:07"<br> SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.2.3.0 = INTEGER: -68<br> SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.2.4.0 = STRING: "negotiated 100baseTx-FD, link ok"<br> SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.2.5.0 = INTEGER: 98<br> SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.2.6.0 = INTEGER: 0<br> SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.2.7.0 = STRING: "5013710"<br> SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.2.8.0 = STRING: "0"<br> SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.2.9.0 = STRING: "8253172"<br> SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.2.10.0 = STRING: "0"<br> SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.2.11.0 = STRING: "428"<br> SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.2.12.0 = STRING: "163621"<br> SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.2.13.0 = INTEGER: 5790<br> SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.2.14.0 = STRING: "Not Available"<br> SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.2.15.0 = INTEGER: 0<br> SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.3.1.0 = STRING: "OSBRiDGE 5Gi"<br> SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.3.2.0 = INTEGER: 0<br> SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.3.3.0 = INTEGER: 0<br> SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.3.4.0 = STRING: "5 days, 8:22"<br> SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.3.5.0 = STRING: "1.02, 1.04, 1.00"<br> SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.3.6.0 = STRING: "test"<br> SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.3.7.0 = INTEGER: 2346<br> SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.3.8.0 = STRING: "6Mbps, 9Mbps, 12Mbps, 18Mbps, 24Mbps, 36Mbps, 48Mbps, 54Mbps"<br> SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.3.9.0 = INTEGER: 10<br> SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.3.10.0 = IpAddress: 192.168.2.254<br> SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.3.11.0 = IpAddress: 255.255.255.0<br> SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.3.12.0 = IpAddress: 192.168.1.254<br> SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.3.13.0 = IpAddress: 255.255.255.0<br> SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.3.14.0 = IpAddress: 192.168.1.1<br> SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.3.15.0 = INTEGER: 600<br> SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.3.17.0 = INTEGER: 3<br> SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.3.18.0 = INTEGER: 1<br> SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.3.19.0 = INTEGER: 0<br> SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.3.21.0 = INTEGER: 1<br> SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.3.22.0 = IpAddress: 0.0.0.0<br> SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.3.23.0 = STRING: "00:00:00:00:00:00"<br> SNMPv2-SMI::enterprises.19025.1.1.3.24.0 = IpAddress: 149.156.96.9<br> [root@gw root]#<br> </code>

Aktualizacja Firmware za pomocą TFTP

Urządzenia OSBRiDGE umożliwiają aktualizację oprogramowania poprzez TFTP.<br> <br> Oto przykład aktualizacji z lini poleceń Windows:<br> <code><pre> X:\>tftp -i -s 192.168.1.254 PUT OSBRiDGE_5Gi_3.25R.bin admin_public

WinAgents TFTP Client version 1.3 Copyright (c)2004-2005 by Tandem Systems,Ltd. http://www.winagents.com - Software for network administrators

Transfering file OSBRiDGE_5Gi_3.25R.bin to server in octet mode... Using blocksize = 512 Using TFTP timeout = 10s File OSBRiDGE_5Gi_3.25R.bin was transferred successfully. 1964844 bytes transfered for 63 seconds, 31188 bytes/second

X:\> </pre></code> Podajemy nazwę użytkownika i hasło takie jak przy logowaniu wpisując je po nazwie pliku przy wysyłaniu do urządzenia (np: admin_public).<br> <br> Urządzenie przyjmie nowy firmware, wgra go i automatycznie zrestartuje urządzenie.<br>

Ratunkowa procedura wgrywania firmware.

Jeśli podczas pracy/aktualizacji urządzenia nastąpiło uszkodzenie firmware tegoż urządzenia, bootloader pozwoli nam na awaryjną naprawę polegającą na ponownym wgraniu nowego firmwaru w trybie awaryjnym.<br> <br> Instrukcja krok po kroku:<br> <br> 1. Potrzebujemy server tftp, np. ten: http://tftpd32.jounin.net/<br> 2. Wgrywamy tftpd32.exe do tego samego katalogu w którym mamy wgrany plik firmware przeznaczony do wgrania<br> 3. Zmieniamy nazwę pliku firmware na: upgrade.bin<br> 4. Nasz komputer musi mieć przypisany adres IP: 192.168.1.23 maska: 255.255.255.0<br> 5. Podłączamy urządzenie do komputera bezpośrednio (poprzez kabel cross) lub poprzez switch<br> 6. Włączamy urządzenie OSBRiDGE, przy starcie urządzenie automatycznie pobierze nowy firmware, zaktualizuje się i zrestartuje.

Resetowanie urządzenia do ustawień domyślnych.

Aby zresetować urządzenie OSBRiDGE do ustawień domyslnych należy użyć programu OSReset - do ściągnięcia np. stąd: http://www.osbridge.com/?q=en/software<br> <br> OSReset zlokalizuje urządzenie OSBRiDGE o dowolnym adresie IP ale podłączone fizycznie do tej samej podsieci co komputer z uruchomionym programem.<br>

Wybieramy urządzenie z listy, wpisujemy hasło restartu urządzenia takie jakie mieliśmy wpisane w opcji: Reset to Default Password, a następnie klikamy klawisz: Reset to default.<br> <br> Jeżeli hasło uległo zapomnieniu prosimy o kontakt emailowy z nami na adres: support@osbridge.com i podanie w emailu: typu urądzenia oraz jego adresu MAC. Na podstawie tych danych będziemy wstanie podać hasło pozwalające na zresetowanie urządzenia do fabrycznych parametrów instalacyjnych. <br>

<br> <hr> Copyright 2005-2007 OSLiNK Sp. z o.o., Gdansk, Poland. All Rights Reserved.